விடையாய் நீ!!  

பதித்தவர் : எழில்பாரதி
எனக்குள் 
எழும் 
ஓராயிரம்
கேள்விகளுக்கான 
ஒற்றை
விடை
நீ!!